گروه مترجمان حرفه ای ترانسلیت

ترجمه تخصصی متون

ترجمه کلیه متون خود را به گروه مترجمان حرفه ای ترانسلیت بسپارید …
ما کلیه متون شما را به سرعت و دقت ترجمه کرده و در اسرع وقت به شما تحویل خواهیم داد.
جناب آقای علی احمدی پیش فاکتور ترجمه شما به حساب کاربری و ایمیلتان ارسال گردید. 1397/03/16
جناب آقای رستمی متن ترجمه شده شما به حساب کاربری و ایمیلتان ارسال گردید. 1397/03/16
جناب آقای طبیب‌زاده متن ترجمه شما قیمت گذاری گردید.1397/03/16
سرکار خانم طالب‌زاده متن ترجمه شده شما به حساب کاربری و ایمیلتان ارسال گردید. 1397/03/16
ترجمه کلیه متون خود را به گروه مترجمان حرفه ای ترانسلیت بسپارید …
جناب آقای خسروپناه متن ترجمه شده شما به حساب کاربری و ایمیلتان ارسال گردید. 1397/03/16
جناب آقای شریعتمداری باف متن ترجمه شده شما به حساب کاربری و ایمیلتان ارسال گردید. 1397/03/16
جناب آقای حجتی متن ترجمه شده شما به حساب کاربری و ایمیلتان ارسال گردید.1397/03/16
سرکار خانم اشراقی متن ترجمه شده شما به حساب کاربری و ایمیلتان ارسال گردید.1397/03/16
جناب آقای ستاری متن ترجمه شده شما به حساب کاربری و ایمیلتان ارسال گردید. 1397/03/16
جناب آقای ترکاشوند متن ترجمه شده شما به حساب کاربری و ایمیلتان ارسال گردید.1397/03/16
سرکار خانم زمردیان متن ترجمه شده شما به حساب کاربری و ایمیلتان ارسال گردید. 1397/03/16
سرکار خانم توسلی متن ترجمه شده شما به حساب کاربری و ایمیلتان ارسال گردید. 1397/03/16
سرکار خانم آشتیانی متن ترجمه شده شما به حساب کاربری و ایمیلتان ارسال گردید. 1397/03/16
جناب آقای تبریزی متن ترجمه شده شما به حساب کاربری و ایمیلتان ارسال گردید. 1397/03/16

بلاگ

طبقه‌بندی مشتریان اینترنت بانک با کمک الگوریتم‌های داده‌کاوی

همزمان با الکترونیکی شدن تجارت کسب وکار، بانکداری نیز به‌شکل الکترونیکی درآمده تا بتوانـد به مشتریان خدمات مالی و بانکی برخط ارائه کند. توسعه و پیشرفت بانکها در زمینـه بانکـداری الکترونیک که یکی از پیش شرط‌ها و ابزارهای اساسی مـورد نیـاز تجـارت الکترونیـک بـهشـمار میرود، بسیار ضروری و حیاتی است، اما آنچه بیش از همـه اینهـا اهمیـت دارد، عمـومیکـردن بانکداری الکترونیک و تلاش در جهت استقبال مشتریان از خدمات الکترونیکی بانـکهـا اسـت؛

چراکه اگر چنین نباشد، هر تلاشی در ایـن زمینـه، حتـی تجهیـز بانـکهـا بـه پیشـرفتهتـرین و بهروزترین سختافزارها و نرمافزارها، نمـیتوانـد تـأثیر زیـادی در الکترونیکـیکـردن تجـارت و بانکداری در ایران داشته باشد. بانک‌های سراسـر جهـان، روزانـه حجـم زیادی از داده‌های الکترونیکی را در پایگاه داده متمرکز نگهداری میکنند. برای سـازمانهـا غیـر ممکن است که با حجم زیاد داده‌ها به تجزیهوتحلیل و بازیابی اطلاعات مفید بپردازنـد. در این راستا میبایستی رفتار مشتریان در زمینه خدمات بانکـداری الکترونیـک بـهدقـت بررسی شود تا بانک‌ها بتوانند براساس آنها الگوهـای مناسـب را شـناخته و بـهتـرویج بانکـداری الکترونیک اقدام کنند. درگذشته عموماً استخراج اطلاعات مفید از داده‌های ثبت شـده، بـه‌صـورت دسـتی و برعهـده تحلیلگران بوده است. با توجه به اینکه تجزیهوتحلیل دستی داده‌ها بسیار کُند و گران بوده و هر روز بر پیچیدگی و حجم داده‌ها افزوده میشد، تحلیل‌های دستی به‌سمت تحلیل‌های غیر مستقیم خودکار و استفاده از روشهای رایانهای حرکت کرده است و نیاز مبرمی مبنی بر استفاده از فناوریهای جدید و ابزارهای خودکار بهوجود آمد تا بهصورت هوشمند، حجـم زیاد داده را به اطلاعات و دانش تبدیل کند. در این شرایط ضروریست از فناوری اطلاعات بـرای استفاده از این دانش بهره گرفت و دادهکاوی، پاسخی مناسب برای استخراج ایـن دارایـی اسـت. با توجه به‌وجود پایگاه داده در بانکها، این پژوهش تلاش میکند با استفاده از داده‌کاوی که یکی از ابزارهای فناوری اطلاعات است، به طبقه‌بندی مشتریان اینترنت بانک پرداخته و الگوهای پنهان موجود در داده‌های تراکنشی موجود را به شکل مجموعه‌ای از قوانین نمایش دهد.

.

.

 
لینک کوتاه مطلب: http://tptg-ir.com/?p=4516

گفت‌و‌گو‌ها

پاسخی بگذارید

ذخیره فیلتر
×
%d وب‌نوشت‌نویس این را دوست دارند: