گروه مترجمان حرفه ای ترانسلیت

ترجمه تخصصی متون

ترجمه کلیه متون خود را به گروه مترجمان حرفه ای ترانسلیت بسپارید …
ما کلیه متون شما را به سرعت و دقت ترجمه کرده و در اسرع وقت به شما تحویل خواهیم داد.
جناب آقای علی احمدی پیش فاکتور ترجمه شما به حساب کاربری و ایمیلتان ارسال گردید. 1397/03/16
جناب آقای رستمی متن ترجمه شده شما به حساب کاربری و ایمیلتان ارسال گردید. 1397/03/16
جناب آقای طبیب‌زاده متن ترجمه شما قیمت گذاری گردید.1397/03/16
سرکار خانم طالب‌زاده متن ترجمه شده شما به حساب کاربری و ایمیلتان ارسال گردید. 1397/03/16
ترجمه کلیه متون خود را به گروه مترجمان حرفه ای ترانسلیت بسپارید …
جناب آقای خسروپناه متن ترجمه شده شما به حساب کاربری و ایمیلتان ارسال گردید. 1397/03/16
جناب آقای شریعتمداری باف متن ترجمه شده شما به حساب کاربری و ایمیلتان ارسال گردید. 1397/03/16
جناب آقای حجتی متن ترجمه شده شما به حساب کاربری و ایمیلتان ارسال گردید.1397/03/16
سرکار خانم اشراقی متن ترجمه شده شما به حساب کاربری و ایمیلتان ارسال گردید.1397/03/16
جناب آقای ستاری متن ترجمه شده شما به حساب کاربری و ایمیلتان ارسال گردید. 1397/03/16
جناب آقای ترکاشوند متن ترجمه شده شما به حساب کاربری و ایمیلتان ارسال گردید.1397/03/16
سرکار خانم زمردیان متن ترجمه شده شما به حساب کاربری و ایمیلتان ارسال گردید. 1397/03/16
سرکار خانم توسلی متن ترجمه شده شما به حساب کاربری و ایمیلتان ارسال گردید. 1397/03/16
سرکار خانم آشتیانی متن ترجمه شده شما به حساب کاربری و ایمیلتان ارسال گردید. 1397/03/16
جناب آقای تبریزی متن ترجمه شده شما به حساب کاربری و ایمیلتان ارسال گردید. 1397/03/16

بلاگ

درس دوم، تلفظ در زبان فرانسه

 

 

تلفظ در زبان فرانسه

La pronunciation de la langue française

تلفظ برخی از حروف در ترکیب با حروف دیگر:

 

******           حرف A در ترکیب با سایر حروف:

 

Ai            صدای   اِ             مثال         aider (اِدِ)   کمک کردن

 

Au           صدای   عُ             مثال         jaune (ژُن)     زرد

 

– نکته: همانطورکه در درس ۱ اشاره شد آوردن حرف ع در تلفظ حروف تنها بدین دلیل است تا فراموش نکنیم محل ادای این حروف حلق خواهد بود و مثلا در کلمه jaune که شکل تلفظ آن ژُن نوشته شده است حرف ” ُ ” بصورت ”   ُ   ” گرد فارسی(لب غنچه) نخواهد بود.

Eau    صدای   اُ                 مثال           eau (اُ)     آب

 

Ay   صدای   اِی                 مثال         payer(پِ‌یِ) پرداخت کردن

 

Ail   صدای   اَی                 مثال     travailler(تِ غَ وَ یِ)

 

** حرف a در ترکیب با N و M بصورت تو دماغی(نازال) تلفظ خواهد شد.

 

** ترکیب ai قبل از n و m بصورت نازال تلفظ خواهد شد.

 

 

 

*****         حرف “C” صدای ” ک ” میدهد:

 

Café       ( کَفِ )             قهوه

 

 

** اگر جلوی حرف C حروف ” e,i,y ” بیاید، در اینصورت صدای ” س” تلفظ خواهد شد.

 

Ce    ( سُ)                       این

Ciel (سی‌اِل)                   آسمان

Cyclon(سیکْلُن)               طوفان

 

** حرف C در کنار حرف ” H” صدای ” ش” بخود خواهد گرفت.

 

Chine (شینْ)                 چین

 

** حرف e دارای صدای کوتاه اُ میباشد، این حرف در ترکیب با برخی از حروف دیگر تلفظی دیگر خواهد داشت.

 

مثلا تلفظ ترکیب Er در انتهای فعل Parler بصورت اِ خواهد بود:

 

Parler     (پَغْلِ)           صحبت کردن

 

** این حرف وقتی با حرف ( u ) ترکیب شود، صدای اُ کشیده بخود خواهد گرفت:

 

Jeune (ژُنْ)             جوان

 

** اگر با اکسان بیاید ( é , è ,ê ) ، همواره صدای اِ خواهد داد.

 

Mère (مِغْ)               مادر

 

******     G   صدای ” گ ” میدهد.

 

Garçon (گَغْ سُنْ)                     پسر

 

** اگر پس از g حروف e,i,y بیاید، صدای ” ژِ” میگیرد.

 

 

Genou         (ژُنووُ)                         زانو

 

Gilet             (ژی لِ)                     جلیقه

 

Gymnastique   (ژیمْ ناسْ تیکْ)         ژیمناستیک

 

********* اگر حرف i با حروف m , n  بیاید، تودماغی تلفظ میشود.

 

— ولی اگر بعد از آنها e بیاید دیگر نازال نخواهند شد.

 

Chemin (شُ مَن)                   راه

 

Copine(کُ پینْ)                   دوست دختر

 

 

********** حرف O صدای اُ میدهد. ولی در ترکیب با حرف ” u ” صدای ” اوُ ” خواهد داد.

 

Beaucoup  (بُ کوُ)         بسیار، خیلی

 

*****   PH صدای ” ف ” میدهد.

 

Photo (فُ تُ)           عکس

 

***** اگر ” Q ” با ” ue” بیاید، صدای ” ک” میدهد.

 

Chaque  (شَکْ)             هر

 

Quelque ( کِل کُ)               چند

 

****   ” S” صدای ” اِس” میدهد. اگر بین دو حرف صدادار قرار گیرد، صدای ” ز ” خواهد داد.

 

Pause (پُ زْ)                       مکث

 

*** ” R” صدای ” اِغ” خواهد داد.

 

Forte  (فُغْتْ)                       قوی

 

**** ill و eil صدای ” اِیّ” و ” اِی” میدهند.

 

Oreille (اُغِیْ)                    گوش

 

 

 

 

 
لینک کوتاه مطلب: http://tptg-ir.com/?p=341

گفت‌و‌گو‌ها

پاسخی بگذارید

ذخیره فیلتر
×
%d وب‌نوشت‌نویس این را دوست دارند: